ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME CARRIEREDAG 2018
1 juni 2018, Noordlease Stadion

Artikel 1: Deelnamekosten
1.1 De opgegeven prijzen zijn voor de deelnemers inclusief thee/koffie, lunch en netwerkborrel. De Carrièredagcommissie berekent geen BTW over de deelnamekosten.
1.2 Prijzen in euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.
1.3 Bij overinschrijving behoudt de Carrièredagcommissie het recht om de toegang van deelnemers tot de dag te bepalen, dit geschiedt volgens loting waarbij voorrang verleend zal worden aan FRW-studenten. Verdere loting zal plaatsvinden op basis van studiejaar. Aan een uitgeloot persoon worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 2: Betalingscondities
2.1 Betaling zal geschieden door middel van een automatische incasso vanaf het opgegeven rekeningnummer op het deelnameformulier.
2.2 Betaling zal geschieden binnen dertig werkdagen na de Carrièredag.
2.3 Een factuur van de deelnamekosten kan opgevraagd worden per e-mail, via carrieredag@gmail.com.

Artikel 3: Annuleren
3.1 Tot 7 dagen voor datum -uiterlijk vrijdag 12 mei 2017- kunt u, uitsluitend per e-mail, kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het volledige bedrag in rekening. Natuurlijk kan uw collega, in het bezit van uw toegangsbewijs, u zonder bijkomende kosten vervangen.
3.2 Voor studenten geldt dat, indien er 7 dagen van tevoren niet is geannuleerd, alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft een bedrag van vijftig euro.
3.3 De verschuldigde kosten na annuleren zullen verhaald worden zoals beschreven in artikel 2.

Artikel 4: Programmawijziging / Afgelasting / wijzing datum
4.1 Programmawijzigingen vinden uitsluitend plaats door overmacht en/of ziekte van de sprekers.
4.2 Uw deelname aan de door u opgegeven workshops is in principe gegarandeerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals benoemd in artikel 4.1 en bij overinschrijving van een workshop, wordt een door u gekozen reserveworkshop toegewezen. In het laatste geval worden op basis van chronologische volgorde van inschrijvingen de workshops toegewezen.
4.3 De Carrièredagcommissie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de dag te wijzigen, of de dag niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan onze carrièredag.

Artikel 6: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7: Overige
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijn, niet voorzien, beslist de voorzitter van de commissie/of de overige bestuursleden van de Carrièredagcommissie.